Imieniny:
Joachima, Kiry, Maurycego

Program wymiany pieców

22.02.2018

Podpisywanie umów z mieszkańcami na dofinansowanie ekologicznego źródła ciepła

Po zakończeniu procedur Urząd Gminy Siepraw rozpocznie podpisywanie umów z mieszkańcami na dofinansowanie ekologicznego źródła ciepła w ramach projektów „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe” – poddziałanie 4.4.2 oraz „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na wysokosprawne piece na paliwa stałe.”- poddziałanie 4.4.3. Właściciele budynków w których zostały wykonane audyty będą zapraszani listownie według kolejności składania wniosków.

Umowę o dofinansowanie na wymianę pieca może podpisać osoba legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości lub lokalu np. wynikającym z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. W przypadku współwłasności wymagana będzie zgoda większości współwłaścicieli, co oznacza zgodę współwłaścicieli posiadających ponad połowę udziałów we współwłasności.


Informacja dla uczestników projektu

 

 1. Maksymalna wysokość dofinansowania - Gaz/biomasa poddziałanie 4.4.2
 • Nie więcej niż 8 tys./kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • Nie więcej niż 10 tys./kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego;

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

 • Maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego
 • Do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczba odrębnych lokali mieszkalnych w mieszkaniu wielorodzinnym i nie więcej niż 80zł/m2 ogrzewanej powierzchni.
 1. Maksymalna wysokość dofinansowania – Ekogroszek poddziałanie 4.4.3
 • Nie więcej niż 8 tys./kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • Nie więcej niż 10 tys./kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego;

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

 • Maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego
 • Do wielokrotności 1 tys. zł zgodnej z liczba odrębnych lokali mieszkalnych w mieszkaniu wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.
 1. W ramach projektów wymiany pieców należy zastosować kotły/piece spełniające wymogi określone w środkach wykonawczych do dyrektywy  2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r., ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących Ekoprojektu (Ecodesign) dla produktów związanych z energią, kotły spalające biomasę lub paliwa stałe. Lista pieców na opał stały spełniających wymagania ekoprojektu znajduje się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/
 2. Termin utrzymania inwestycji: 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez instytucję zarządzającą RPO WM na rzecz Gminy Siepraw. Ostateczny termin utrzymania inwestycji zostanie przekazany listownie. W tym okresie Inwestor zobowiązuje się:
 • Stosowania wyłącznie dofinansowanego ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła.
 • Stosowania paliwa o parametrach dopuszczonych przez producenta urządzenia, oraz zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu ochrony przed zawilgoceniem.
 • Poddania się kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych zamontowanych w ramach projektu polegającej na udostępnieniu miejsca realizacji projektu przedstawicielom Gminy jak i przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego, w tym umożliwienie pobrania próbki paliwa w celu zbadania jego parametrów oraz udostępnienia miejsca składowania opału.
 1. Inwestor jest zobowiązany do przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej na własny koszt w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Wybór fachowca oraz rodzaju instalowanego źródła dokonuje właściciel budynku.
 2. Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o wypłatę dotacji zgodnie z wzorem stanowiącym zał. 4 do Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (uchwała Rady Gminy  Siepraw z dnia 05.10.2017 Nr XXVIII/249/17 - Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 6451):
 • Kserokopie faktur VAT lub rachunków wystawionych na inwestora potwierdzających poniesione wydatki – oryginały do wglądu,
 • Do faktury powinien zostać załączony uproszczony kosztorys zawierający zakres wykonanych prac i wysokość poniesionych wydatków
 • Dokument potwierdzający wpłatę,
 • Sporządzony i zatwierdzony przez wykonawcę protokół odbioru technicznego (termin wymiany źródła ciepła, ilość oraz moc zdemontowanych źródeł ciepła, dane techniczne zainstalowanego źródła ciepła).
 • Atest/deklaracja dla nowego źródła ciepła wraz z etykietą/specyfikacją. Potwierdzenie wartości emisji zgodnych z dyrektywą 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
 • Dokument potwierdzający utylizację starego źródła ciepła
  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o rozliczenie dofinansowania Gmina wezwie inwestora do uzupełnienie braków w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie wniosku w tym terminie stanowiło będzie podstawę do odmowy wypłaty przyznanego dofinansowania.
   
 1. Zawiadomienia o podpisaniu umowy będą wysyłane do mieszkańców zgodnie z kolejnością składania wniosków.


Informacji w sprawie realizacji projektu udziela pani Elżbieta Woś, tel. 12 37 21 819, e-mail: ewos@siepraw.pl.

 

Załączniki: