Imieniny:
Emilii, Julinana, Konstancji

Gminny Program Wspierania Edukacji Szczególnie Uzdolnionych Uczniów

 

Na sesji w dniu 28 kwietnia 2016 roku Rada Gminy  Siepraw podjęła uchwałę Nr XIV/133/16 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Szczególnie Uzdolnionych Uczniów oraz Nr XIV/134/16 w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom (uchwały w załącznikach poniżej).

 

Gminny Program Wspierania Edukacji Szczególnie Uzdolnionych Uczniów, zwany dalej Programem, ma na celu:

 • promowania uczniów, szczególnie uzdolnionych,
 • motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem swojego talentu i  pogłębiania wiedzy,
 • stwarzania pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół, motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci,
 • zwiększania liczby uczestników olimpiad i  konkursów przedmiotowych, 
 • promocji gminy Siepraw – jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym.

Program jest skierowany do zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych.

Program obejmuje następujące działania:

 1. promowanie wybitnie uzdolnionych uczniów w tym;
 • eksponowanie osiągnięć uczniów w siedzibie szkół, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał uczeń,
 • zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej, 
 • prezentowanie osiągnięć uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami lokalnymi i mieszkańcami,
 1. wspieranie materialnie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez przyznawanie stypendiów.

Zadania są wykonywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 poz. 2156, zm. 2016 r, poz. 35) oraz akty wykonawcze do tej ustawy w ramach środków przewidzianych w Budżecie Gminy Siepraw na dany rok.

Wójt Gminy Siepraw monitoruje realizację zadań objętych projektem i składa Radzie Gminy Siepraw informacje o jego realizacji, corocznie, łącznie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siepraw.

 

Regulamin przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom

§  1.  Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o stypendium – jest to stypendium przyznawane uczniom uzdolnionym przez Wójta Gminy Siepraw na podstawie niniejszego regulaminu.

§  2.  Regulamin określa szczegółowe warunki przyznawania stypendiów, tryb postępowania w sprawie przyznania stypendiów oraz osoby uprawnione do otrzymania stypendiów.

§  3.  Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Siepraw, uczęszczający do szkoły podstawowej, gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, który jest laureatem lub finalistą olimpiad przedmiotowych i konkursów wiedzy organizowanych przez ministra lub kuratora oświaty.

§  4.  Stypendia przyznaje się raz w roku szkolnym w trzech stopniach, pierwszy (najwyższy), drugi (niższy) i trzeci (najniższy), w następujących wysokościach:

Stypendium Pierwszego stopnia 1500 zł,

Stypendium Drugiego stopnia 1 000zł,

Stypendium Trzeciego stopnia 500 zł.

§  5.  1.  O stypendium Pierwszego stopnia może ubiegać się uczeń, który jest laureatem ogólnopolskiej lub ponadwojewódzkiej olimpiady przedmiotowej, lub ogólnopolskiego konkursu wiedzy.

2.  O stypendium Drugiego stopnia może ubiegać się uczeń, który jest:

finalistą ogólnopolskiej lub ponadwojewódzkiej olimpiady przedmiotowej lub ogólnopolskiego lub ponad wojewódzkiego konkursu wiedzy;

laureatem konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim i uzyskał na świadectwie w danym roku szkolnym średnią ocen nie niższą niż 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

3.  O stypendium Trzeciego stopnia może ubiegać się uczeń, który jest finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim i uzyskał na świadectwie w danym roku szkolnym, średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie.

§  6.  1.  Uczeń może otrzymać stypendium jeden raz w roku i tylko jednego stopnia.

2.  Uczeń, który spełnia kryteria więcej niż jednego stopnia otrzymuje stypendium wg stopnia wyższego.

3.  Spełnienie warunków ubiegania się o stypendium, o których mowa w §  5 winno nastąpić w roku szkolnym poprzedzającym  termin wniesienia wniosku, o którym mowa w §  8 z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

4.  W przypadku braku środków w budżecie danego roku na zrealizowanie wszystkich wniosków spełniających kryteria i warunki przyznania stypendium, wnioski zakwalifikowane do otrzymania stypendium, a niezrealizowane, na wniosek wnioskodawcy, będą ponownie rozpatrywane w następnym roku i w takim przypadku spełnienie wymogów, o których mowa w §  5 oceniać się będzie wg okresu właściwego dla wniosku zakwalifikowanego, a niezrealizowanego.

§  7.  1.  Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

 • dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,
 • pełnoletni uczeń,
 • Opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.

2.  Wniosek winien zawierać:

 • nazwisko i imię oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku dyrektora szkoły nazwisko i imię oraz stanowisko,
 • nazwisko i imię ucznia, który ma otrzymać stypendium,
 • miejsce i adres zamieszkania ucznia, który ma otrzymać stypendium,
 • nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza,
 • uzasadnienie,
 • podpis wnioskodawcy.

3.  Do wniosku winny być dołączone kopie dokumentów, poświadczane „za zgodność” przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, uzasadniających spełnienie wymogów, o których mowa w §  5 Uchwały.

4.  Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

§  8.  1.  Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Siepraw w terminie do 30 września.

2.  Stypendium przyznaje Wójt Gminy Siepraw, zwany dalej Wójtem, w ramach środków finansowych określonych przez Radę Gminy Siepraw w uchwale budżetowej na dany rok.

§  9.  1.  Stypendium wypłaca się, nie później niż do 31 października.

2.  Wypłata stypendium dokonywana jest przez Urząd Gminy Siepraw, w kasie Urzędu Gminy Siepraw lub na podane we wniosku konto.

3.  Stypendyści otrzymują dyplomy, które wręczane będą przez Wójta, podczas obrad sesji Rady Gminy Siepraw lub w inny uroczysty sposób.

 

Załączniki: