Imieniny:
Cypriana, Emanueli, Władysława

Świadczenie wychowawcze 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że są już dostępne wnioski o świadczenia wychowawcze ‘500+’. Druki można odebrać w Urzędzie Gminy w Sieprawiu pokój numer 13 lub pobrać z załącznika. Poniżej zamieszczamy również wzór wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze.

Przypominamy, że wnioski będą przyjmowane w terminie od 01.04.2016r.


Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o wybór sposobu wypłaty świadczeń przelewem na rachunek bankowy.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość składania wniosku w formie elektronicznej (informacja na ten temat link poniżej):

http://www.siepraw.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1633

 

Program Rodzina 500+ już od kwietnia

Od kwietnia br. zacznie funkcjonować rządowy program „Rodzina 500+”, polegający na materialnym wsparciu rodzin z dziećmi. Państwo chce przejąć od rodziców/opiekunów część kosztów utrzymania dzieci. Program ma zwiększać poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków, co w konsekwencji ma być zachętą do posiadania przez nich potomstwa. W obecnej sytuacji demograficznej naszego kraju każdy, nawet najmniejszy przyrost urodzeń jest pożądany i oczekiwany. Dzięki niewliczaniu 500 zł do dochodu nie stracą na tym korzystający z innych świadczeń i zasiłków, czego zresztą początkowo bardzo się obawiano. Świadczenie nie będzie podlegało również egzekucji (np. komorniczej).

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie to na pierwsze lub jedyne dziecko ma charakter wspierający i dlatego będzie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które wyniesie 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (w stopniu umiarkowanym lub znacznym). Przy obliczaniu dochodu rodziny będą brane również dzieci, które ukończyły 18 lat, ale nie ukończyły 25 roku życia i są na utrzymaniu rodziców. Na drugie i każde kolejne dziecko 500 zł miesięcznie przysługiwać będzie wszystkim rodzinom bez względu na osiągany dochód.
Wsparcie w ramach programu Rodzina 500+ otrzymają wg powyższych zasad:

  • rodziny, czyli osoby w związku małżeńskim, posiadające na ich utrzymaniu dzieci, w tym także z poprzednich związków, nawet jeśli małżeństwo nie posiada wspólnego potomstwa
  • rodziny – rodzice żyjący w nieformalnym związku i wychowywane przez nich dzieci z poprzednich związków, o ile rodzice wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko
  • rodziny z dziećmi adoptowanymi na podobnych zasadach jak w przypadku rodzin z potomstwem biologicznym
  • samotni rodzice z dziećmi
  • rodzinne formy pieczy zastępczej – rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego (w tym przypadku „dodatek wychowawczy” będzie wypłacany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)
  • rodzice po rozwodzie – wsparcie otrzyma ten z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem (na podstawie wyroku sądu). Jeżeli dzielą się opieka nad potomkiem, każde z rodziców ma prawo złożyć wniosek, a świadczenie otrzymają proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

Rodziny wg przepisów nie stanowią partnerzy, żyjący w związku nieformalnym, mający jedynie dzieci z poprzednich związków. W takim przypadku każdy z rodziców oddzielnie będzie mógł się obiegać o świadczenie wychowawcze na własne dzieci, do 18 lat, które wychowuje.
Mieszkańcy Gminy, uprawnieni do skorzystania z programu, będą mogli składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieprawiu od kwietnia br. Przed wejściem w życie ustawy GOPS przejdzie zmiany organizacyjne, kadrowe oraz lokalowe. W ramach jednostki zostanie utworzony Referat Świadczeń Rodzinnych, który będzie zajmował się m. in. programem Rodzina 500+, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym oraz w przyszłości Kartą Dużej Rodziny. Referat zlokalizowany będzie w przestronnym pomieszczeniu w budynku Urzędu Gminy, które zwolnione zostanie przez pozostałą część GOPS, wyprowadzającą się do wyremontowanego budynku „posterunku Policji” tuż obok siedziby urzędu.
Wnioski będzie można złożyć w formie tradycyjnej – na papierze (na poczcie lub osobiście w GOPS), ale także nie wychodząc z domu - w formie elektronicznej: za pomocą portalu Empatia, po uwierzytelnieniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tzw. profilem zaufanym (który można wyrobić sobie w naszym Urzędzie Gminy), za pośrednictwem ePUAP, czy też PUE ZUS. Nowością ma być zaoferowanie możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej – logując się do serwisu swojego banku.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy – tj. od 1 kwietnia do 1 lipca br. GOPS będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia z wyrównaniem, począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast złożenie wniosku po upływie trzech miesięcy, czyli po 1 lipca 2016 r. będzie skutkowało przyznaniem i wypłaceniem świadczenia począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Wówczas złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku do 10 dnia miesiąca spowoduje wydanie decyzji i wypłatę środków do końca tego samego miesiąca, natomiast przy złożeniu wniosku po 10 dniu danego miesiąca decyzja i wypłata nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca kolejnego.
W przypadku starania się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie trzeba do wniosku dołączać żadnych dodatkowych dokumentów. Jeżeli wnioskujemy także na pierwsze lub jedyne dziecko to ze względu na kryterium dochodowe będziemy musieli dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty (nie dotyczy to jednak osób, które aktualnie pobierają zasiłek rodzinny). Zasadą jednak będzie składanie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.
Wnioski złożone w 2016 roku będą „ważne” do końca września 2017 roku, gdyż pierwszy okres wypłaty świadczeń wychowawczych został wydłużony, tak aby nie było konieczności dwukrotnego składania wniosków w 2016 roku. Wnioski na kolejne lata składane będą raz do roku.
Wiele osób obawia się, że środki przekazane niektórym rodzinom nie zostaną przeznaczone na zakładany w ustawie cel. W przypadku otrzymania sygnałów o marnotrawieniu środków pracownicy GOPS będą mieli możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji w danej rodzinie. Jeżeli potwierdzą się informacje o niewłaściwym przeznaczaniu środków Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł zamienić świadczenie wychowawcze, w całości lub w części, na formę rzeczową (ubrania, jedzenie, lekarstwa itp.). Jeżeli przeprowadzenie wywiadu będzie uniemożliwione przez rodzinę wówczas Ośrodek będzie mógł odmówić przyznanie lub wstrzymać wypłatę świadczenia.
Więcej informacji i odpowiedzi na szczegółowe pytania można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Załączniki: