Imieniny:
Ady, Aleksandra, Dagmary

Nowy system gospodarki odpadami

Link do harmonogramu odbioru odpadów (poniżej):

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017 z terenu Gminy Siepraw

 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAMIAN ZA OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI OD  1 STYCZNIA 2017 ROKU


Odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zaopatrzeniem nieruchomości w niektóre pojemniki i worki na odpady oraz utworzeniem i prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Siepraw w roku 2017 będzie zajmować się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa.


Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na 2017 rok, który znajduje się na stronie internetowej Gminy Siepraw bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą:

 • odpady zmieszane
 • odpady segregowane (papier, tektura i opakowania papierowe; metal; tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; szkło)
 • odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • odpady zielone tj. trawa i liście - w okresie od 1 kwietnia do 31 października w ilości do 360l jednorazowo, tylko od mieszkańców, którzy nie kompostują odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenie własnej nieruchomości (odpady mają znajdować się w workach, w które należy zaopatrzyć się we własnym zakresie).

Z indywidualnych gospodarstw odpady będą odbierane zgodnie z dostarczonym harmonogramem.

 1. Zbierane selektywnie: papier, tektura i opakowania papierowe; szkło; tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal – raz na miesiąc,
 2. Odpady zmieszane – raz na miesiąc,
 3. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – raz na 2 tygodnie (w okresie od 1 kwietnia do 31 października) oraz raz na miesiąc (w okresie od 1 listopada do 31 marca),
 4. Odpady zielone (trawa i liście) – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
 5. Wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony – 2 razy w roku.
   

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych jak w ubiegłych latach odbędzie się dwa razy w roku, bezpośrednio z nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na nr 12 37 21 810 lub e-mail: dnaw@siepraw.pl lub osobistym w pokoju nr 12 w dniach:

 • 4 – 12 kwietnia 2017 r., po wcześniejszym zgłoszeniu do dnia 30.03.2017 r.
 • 10 – 18 październik 2017 r., po wcześniejszym zgłoszeniu do dnia 05.10.2017 r.

Przypominamy, że odpady zielone (m.in. trawę i liście) w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 listopada do 31 grudnia należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy SKR Siepraw, gdyż bezpośrednio z gospodarstw domowych odbierane będą one jedynie w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umożliwić firmie odbierającej odpady, odbiór odpadów komunalnych, w dniach określonych w harmonogramie wywozu poprzez wystawienie pojemników i worków na odpady do godziny 7.00:

 • przed wejściem na teren nieruchomości, na chodnik lub pobocze drogi
 • lub w porozumieniu z Firmą w miejsce widoczne z drogi oddalone nie więcej niż 20 m od pobocza drogi
 • lub do pobocza najbliższej drogi utwardzonej o szerokości pasa drogowego co najmniej 3m, przelotowej lub z możliwością wykonania manewru zawracania, jeżeli nieruchomość położona jest w odległości większej niż 100m od drogi utwardzonej.

Nie wystawienie pojemników i worków w wyznaczonym miejscu i terminie skutkuje nieodebraniem odpadów.


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH zlokalizowany jest na placu przy SKR Siepraw i jest czynny w godzinach od 7.00 do 11.00 w każdą II sobotę miesiąca oraz dodatkowo w okresie od kwietnia do października również w IV sobotę miesiąca (wyjątek: 18 listopad 2017 r. – III sobota). Przyjmowane są tam pochodzące z gospodarstw domowych odpady komunalne segregowane, takie jak: papier, tektura i opakowania papierowe, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło oraz odpady zielone, odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi, akumulatory, zużyte baterie, chemikalia, opony, tekstylia i odzież, meble i inne odpady wielkogabarytowe.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie odbierał odpady od tych właścicieli, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przeterminowane leki należy dostarczyć do Apteki „MAGDA” – Siepraw ul. Kawęciny 24.

Stawki za odbiór segregowanych odpadów wynoszą miesięcznie:

 • 9 zł od gospodarstw domowych liczących 1 osobę,
 • 17 zł od gospodarstw domowych liczących 2 osoby,
 • 23 zł od gospodarstw domowych liczących od 3 do 5 osób,
 • 32 zł od gospodarstw domowych liczących powyżej 5 osób,


Stawki za odbiór niesegregowanych odpadów wynoszą miesięcznie:

 • 15 zł od gospodarstw domowych liczących 1 osobę,
 • 24 zł od gospodarstw domowych liczących 2 osoby,
 • 34 zł od gospodarstw domowych liczących od 3 do 5 osób,
 • 40 zł od gospodarstw domowych liczących powyżej 5 osób.


Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest z dołu za okresy kwartalne do ostatniego dnia trzeciego miesiąca w danym kwartale tj:

 • do dnia 31 marca płacimy za miesiące styczeń, luty i marzec,
 • do dnia 30 czerwca płacimy za miesiące kwiecień, maj, czerwiec,
 • do dnia 30 września płacimy za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień,
 • do dnia 31 grudnia płacimy za miesiące październik, listopad, grudzień.

Wcześniej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna była z dołu za okresy miesięczne do 10-tego następnego miesiąca.
Każdy właściciel nieruchomości będzie płacił za odbiór odpadów na podstawie złożonej przez siebie deklaracji - nie będzie wystawianych przez Gminę żadnych faktur czy też informacji o kwocie i terminie zapłaty. Zatem każdy musi znać zadeklarowaną kwotę i pamiętać o terminach wpłat.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać:

 • na rachunek Urzędu:  Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Sieprawiu, konto nr  97 8591 0007 0240 0000 0228 0001
 • lub w kasie Urzędu Gminy Siepraw czynnej: w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 16.30, wtorek – piątek w godzinach od 8.00 do 15.15.

Jeśli dla Państwa wygodniejsza jest forma płatności miesięcznej, to jak najbardziej jest ona dopuszczona, należy jednak pamiętać, aby do końca kwartału uiścić całość zobowiązania za dany kwartał.


Od 1 lipca 2013 r. odpowiedzialność za produkowane przez nas odpady komunalne przejęła Gmina. Wiąże się to z zasadniczymi zmianami dla mieszkańców w zakresie odbioru odpadów. Poniżej najważniejsze z nich:

 • Odpady będzie odbierał przedsiębiorca, który wygra przetarg - gmina podpisze z nim umowę /mieszkańcy nie będą podpisywać indywidualnych umów z Firmą/,
 • Wszyscy właściciele nieruchomości będą obowiązkowo wnosili do Gminy opłaty za śmieci,
 • Wszyscy mamy obowiązek segregowania odpadów,
 • Każde gospodarstwo domowe będzie wyposażone w odpowiednią ilość pojemników na odpady w zależności od ilości osób zgłoszonych w deklaracji.

Każde gospodarstwo (zgodnie ze złożoną deklaracją) zostanie wyposażone w odpowiednią ilość pojemników na odpady:

 • pojemnik o poj. 120l - gospodarstwa domowe liczące od 1 do 5 osób,
 • 2 pojemniki o poj. 120l lub 1 o poj. 240l - gospodarstwa domowe liczące powyżej 5 osób.

W nieruchomościach usytuowanych w odległości powyżej 100 m od utwardzonej drogi zamiast pojemników dostarczone zostaną worki na odpady:

 • 1 na miesiąc o pojemności 120 l - gospodarstwa domowe liczące od 1 do 5 osób,
 • 2 na miesiąc o pojemności 120 l – gospodarstwa domowe liczące powyżej 5 osób.

 
Każdy właściciel nieruchomości może dodatkowo (na własny koszt) wyposażyć swoją nieruchomość w większą ilość pojemników na odpady zmieszane i zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy celem oznaczenia ich przez Firmę odbierającą odpady. Ważne jest, aby zakupiony pojemnik zgodny był z obowiązującymi normami. W zamian za uiszczoną opłatę Gmina odbierze każdą ilość zebranych i przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych.
Właściciel nieruchomości winien dbać o stan techniczny i czystość pojemników. Wymiana uszkodzonego na nieruchomości pojemnika odbywa się na koszt właściciela nieruchomości, jeżeli uszkodzenie pojemnika nastąpiło z winy właściciela nieruchomości.


Segregacja odpadów

Jeżeli przedsiębiorca odbierający nasze odpady zgłosi w gminie, że wyrzucamy je bez sortowania, zostanie naliczona wyższa stawka opłaty. Jest to pewna forma kary, która ma nas zmobilizować do segregowania. Segregacja odpadów prowadzona była już przez mieszkańców w naszej Gminie od lat, jednak obecnie Firma odbierająca odpady będzie dokładnie sprawdzać czy na danej nieruchomości odpady są prawidłowo segregowane.
Musimy także pamiętać, aby zabrudzone opakowania, np. po żywności przed włożeniem do worka umyć, a także, jeżeli tylko rodzaj materiału na to pozwala, zgnieść je/, aby opakowania te miały jak najmniejszą objętość/.
 
Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki będą nieodpłatnie dostarczane gospodarstwom domowym w dniu odbioru odpadów segregowanych, w takiej ilości i takiego rodzaju, jak worki na odpady wystawione do odbioru z nieruchomości. Obowiązują następujące rodzaje worków do segregacji odpadów:

 • •niebieskie – na papier i tekturę (m.in. gazety, książki, prospekty, opakowania z papieru, kartony; nie wkładamy – zatłuszczonego papieru, kartonów po napojach)
 • zielone – na szkło (m.in. butelki, szklane opakowania po żywności, słoiki (bez nakrętek), szklane opakowania po kosmetykach itp. – nie wkładamy starych szyb okiennych, samochodowych, luster, porcelany, szkła zbrojonego, naczyń żaroodpornych)
 • żółte – na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe /m.in. butelki po napojach, chemii gospodarstwa domowego, kosmetykach, przeźroczyste folie opakowaniowe, meble ogrodowe, opakowania tetrapack (np. kartony po mleku, sokach), nie wkładamy - butelek po olejach silnikowych oraz smarach, zabawek plastikowych/

Ponadto nieruchomości mogą być wyposażone w pojemniki na odpady ulegające biodegradacji, jeżeli właściciel w deklaracji nie zadeklaruje, iż bioodpady /odpady pochodzenia biologicznego, głównie są to stałe odpady kuchenne – resztki jedzenia/ będzie gromadził w kompostowniku.

Właściciel nieruchomości może w uzasadnionych przypadkach odebrać w Urzędzie Gminy większą liczbę worków do segregacji odpadów oraz worki na metal (kolor pomarańczowy). Dodatkowo na umotywowany wniosek raz na kwartał można odebrać worek na odpady zmieszane (łącznie 4 sztuki w ciągu roku).

W przypadku wątpliwości, problemów z uzupełnieniem deklaracji bądź pytań związanych z nowym systemem gospodarki odpadami prosimy o kontakt osobisty bądź telefoniczny z Urzędem Gminy Siepraw.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Siepraw w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia takiego zdarzenia:

 • pisemnie za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego na adres Siepraw ul. Kawęciny 30, 32 – 447 Siepraw,
 • osobiście,
 • telefonicznie do Urzędu.

Zgłoszenie powinno zawierać dane zgłaszającego (imię i nazwisko oraz adres), określenie miejsca i daty zdarzenia i opis nieprawidłowości, a w przypadku zgłoszeń pisemnych podpis zgłaszającego.
Zgłoszenia dokonane po terminie oraz anonimowe nie będą rozpatrywane.
 

 

Załączniki: