Imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała

 

Aktualności

2018-06-11

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Na podstawie uchwały NR XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 r, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011) Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:


§ 1

Postanawiam o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii.
 

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 11 czerwca 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r.

§ 3
Ogłoszenie o konsultacjach stanowi załącznik do Zarządzenia.

  § 4
Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw, stronie internetowej Gminy Siepraw i w BIP wraz z projektem uchwały, od dnia 11 czerwca 2018 r.
 

§ 5
Wykonanie zarządzenia zleca się pracownikowi Referatu Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Siepraw zgodnie z podziałem czynności.
 

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala


 

Załączniki:

« Powrót