Imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała

 

Aktualności

2018-05-30

Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Siepraw

Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Siepraw

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Siepraw: w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw; w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw.

Wójt Gminy Siepraw działając na podstawie uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektów uchwał Rady Gminy Siepraw:

  1. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw;
  2. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw;

jeżeli projekt uchwały dotyczy ich działalności statutowej.

Ww. konsultacje są istotne z uwagi na zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dniu 9 marca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018r., poz. 310) Rady gmin mają 6 miesięcy na dostosowanie miejscowego prawa do zmian wprowadzonych ustawą.

W związku z tym Rada Gminy Siepraw musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw  oraz zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Gminy Siepraw będzie mogła wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w  sklepach między godz. 22.00 a 6.00, a także może wprowadzić odstępstwo od wprowadzonego ustawą zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.

Konsultacje będą prowadzone w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii, które należy składać w Urzędzie Gminy Siepraw na dzienniku podawczym lub przesłać droga pocztową, na adres Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, w okresie od dnia 30 maja 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Siepraw). Projekt ww. uchwał stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wójt Gminy  Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala

Załączniki:

« Powrót