Imieniny:
Kamila, Karoliny, Roberta

 

Aktualności

2018-05-14

XXXII Sesja Rady Gminy Siepraw

XXXII Sesja Rady Gminy Siepraw

W dniu 10 maja 2018 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Siepraw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku;
 • regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych wynagrodzeń nauczycieli;
 • określająca czas bezpłatnego wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłat
  za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć i warunki zwolnienia z tych opłat, w publicznych przedszkolach;
 • obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez niektórych nauczycieli;
 • dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017;
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok oraz planu potrzeb na 2018 rok;
 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Siepraw za 2017 roku;
 • przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie częściowej refundacji wydatków mieszkańców Gminy Siepraw z tytułu poniesionych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • dopuszczenia zapłaty instrumentami płatniczymi podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Siepraw;
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego związanego z wykonaniem przebudowy chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej nr K1950 w miejscowości Siepraw (ulica Ks. J. Przytockiego);
 • zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu pomocy finansowej;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego związanego z wykonaniem remontu pobocza drogi powiatowej Nr K1945 Zawada - Siepraw (ulica Anieli Salawy);
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu pomocy finansowej;
 • zmiany załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na rok 2018.

Załączniki:

« Powrót