Imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała

 

Aktualności

2018-04-27

WÓJT GMINY SIEPRAW  OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE  na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność i współwłasność Gminy Siepraw:

WÓJT GMINY SIEPRAW OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność i współwłasność Gminy Siepraw:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Sieprawiu (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 742/5 o powierzchni 0,1438 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00044180/6, wraz z 1/8 udziału we współwłasności działki 742/4 o powierzchni 0,0808 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00084981/3.

1.1. Działka nr 745/5 wg rejestru gruntów użytkowana jako grunt orny klasy IIIb (0,0113 ha) oraz łąka trwała klasy III (0,1325 ha). Kształt regularny, trapez o podstawach ok. 20 m i 64 m oraz wysokości ok. 34 m. Teren działki płaski, lekko nachylony w kierunku północnym. Granicą północną działka przylega do rowu melioracyjnego. Działka w całości porośnięta nieurządzoną zielenią trawiastą, brak ogrodzenia i elementów trwałego zagospodarowania. Dostęp do sieci infrastruktury  technicznej przeciętny, przez teren działki w jej północnej i wschodniej części przechodzi sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć energetyczna i gazowa znajdują się w zasięgu 50 – 70 m.

1.2. Działka nr 742/4 wydzielona pod drogę wewnętrzną dla przylegających do niej działek 742/5, 742/6, 742/7, 742/8, 742/9, 742/10, 742/11, 742/12 ma długość 160 m szerokość 5 m. Kształt regularny, stanowi grunt orny klasy IIIb (0,0700 ha) i pastwisko trwałe klasy III (0,0108 ha). Droga nie jest urządzona. Gmina posiada w w/w nieruchomości udział własności 4/8. Pozostałe udziały mają właściciele działek 742/9, 742/10, 742/11, 742/12.

1.3. Dojazd do działki 742/5 zapewniony będzie z drogi powiatowej ustanowioną przez Gminę służebnością przechodu i przejazdu, całą długością i szerokością  działki 742/3 oraz poprzez współwłasność działki 742/4 (na długości ok. 160 m po działce 742/4). Wjazd po działce 742/3 do działki 742/4 zostanie urządzony przez Gminę.

1.4. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013 r., zmienionego uchwałą nr XXX/285/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 426 z dnia 12 stycznia 2018 r.):

  • działka 742/5 znajduje się  w terenie oznaczonym symbolem  S/13MN1– tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej, realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych oraz w terenie zieleni nieurządzonej o symbolu ZR  oraz w minimalnym stopniu w terenie wód powierzchniowych WS. Ponadto działka znajduje się w granicy terenu strefy ochronnej dla  ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.
  • działka nr 742/4 znajduje się  w terenie oznaczonym symbolem  S/13MN1 -  tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej. realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych  oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla  ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

1.5. Działka położone są w centrum wsi Siepraw, przy ulicy Jana Pawła II i ulicy Zielonej,  w pobliżu Szkoły Podstawowej w Sieprawiu, Przedszkola, Gimnazjum w Sieprawiu, Hali sportowej  Kościoła Rzym. kat. parafialnego, budynku ośrodka zdrowia, sklepów, przystanków komunikacji publicznej oraz kompleksu rekreacyjno-sportowego. 

1.6. Działka nr 742/20 została wydzielona na powiększenie gminnej drogi publicznej Nr K540330, przebiegającej po działce ewidencyjnej nr 777/1.

1.7. Działka nr 742/19, z którą bezpośrednio graniczą działki nr 742/5 i 742/13 została wydzielona    w celu zaprojektowania i urządzenia drogi, która w przyszłości będzie łączyć się z asfaltową drogę gminną Nr K540330.

1.8. Gmina Siepraw jest właścicielem działek 742/5,742/6,742/7 i 742/8 oraz współwłaścicielem działki 742/4 na podstawie umowy kupna sprzedaży warunkowej z dnia 28.03.2007 r. Rep. A nr 2046/07 oraz umowy przenoszącej własność z dnia 09.05.2007 r. Rep. A nr 3040/07, sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Myślenicach przed notariuszem Sławomirem Skibą.

1.9. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

1.10. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i jest objęta jest wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 7 marca 2018 r. (Zarządzenie Nr 406/18 Wójta Gminy Siepraw).

1.11. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw nr 406/18 z dnia 7 marca 2018r., dotyczącym nieruchomości ujętych w pkt. 1-5 niniejszego ogłoszenia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługiwałoby  pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121, zm. poz. 50). Wykaz tych nieruchomości podany został do publicznej wiadomości  w okresie od dnia 8 marca 2018 r. do dnia 29 marca 2018 r.

1.12. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem 1/8 we współwłasności działki nr 742/4 i jednorazowym wynagrodzeniem za służebność po działce nr 742/3: 125 000 zł brutto (w tym wynagrodzenie za służebność 1 107 zł).

1.13. Przetarg odbędzie się w dniu 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.30, w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

1.14. Wysokość Wadium: 10 000 zł.

1.15. Termin wniesienia Wadium do dnia 25 czerwca 2018 r.

1.16. Pozostałe warunki przetargu patrz pkt. 4 ogłoszenia.

1.17. W załączeniu mapa poglądowa działki 742/5 w Sieprawiu oraz mapa z projektem wjazdu po działkach nr 742/3 i 742/4.

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Zawadzie (Gmina Myślenice), oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 638 o powierzchni 0,3500ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00076575/5.

2.1. Nieruchomość położona jest we wschodniej części miejscowości Zawada, zlokalizowanej w północnej części gminy Myślenice, w odległości około 2,5 km od centrum miejscowości oraz  7 km od Myślenic. Teren atrakcyjny widokowo. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywności oraz tereny rolne i leśne.
Działka nr 638 wg rejestru gruntów użytkowana w większości jako grunt orny klasy IIIb (0,24 ha) oraz w mniejszym stopniu  pastwisko klasy V (0,11 ha).  Konfiguracja działki jest słaba - kształt nieregularny, teren działki lekko nachylony w kierunku południowo - wschodnim.  W części wschodniej i południowo –wschodniej działka stanowi zadrzewioną skarpę. Oprócz tego lekko zadrzewiony południowo-zachodni skraj działki. Pozostały teren niezagospodarowany, porośnięty zielenią trawiastą, okresowo koszoną.

Dojazd do działki wąską drogą o nawierzchni asfaltowej. Przez nieruchomość, wzdłuż drogi przebiega sieć wodociągowa i gazowa. Sieć energetyczna na działkach sąsiednich, sieć kanalizacyjna w odległości ok. 300-350 m.

2.2. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Zawada zatwierdzonym uchwałą Nr 343/LII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 sierpnia 2006r. przeważająca część działki znajduje się w terenie oznaczonym symbolem RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych o przeznaczeniu podstawowym: budownictwo zagrodowe i usługi agroturystyczne oraz o przeznaczeniu dopuszczalnym: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, obiekty infrastruktury technicznej, obiekty gospodarcze, obiekty małej architektury, ciągi pieszo jezdne, ścieżki rowerowe i parkingi, uprawy ogrodowe, zieleń urządzona. Niewielka południowo – wschodnia część działki to tereny rolne oznaczone  symbolem R. Minimalna część działki na styku z droga publiczną to tereny dróg gminnych wewnętrznych oznaczone  symbolem KDW.

2.3. Gmina Siepraw jest właścicielem w/w nieruchomości na podstawie postanowienia spadkowego INS 404/05 z 30.06.2006 r.

2.4. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i jest objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 7 marca 2018 r. (Zarządzenie Nr 406/18 Wójta Gminy Siepraw).

2.5. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw nr 406/18 z dnia 7 marca 2018 r., dotyczącym ww. nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługiwałoby  pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121, zm. poz. 50). Wykaz tych nieruchomości podany został do publicznej wiadomości  w okresie od dnia 8 marca 2018 r. do dnia 29 marca 2018 r.

2.6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

2.7. Cena wywoławcza nieruchomości: 245 000 zł brutto.

2.8. Przetarg odbędzie się w dniu 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

2.9. Wysokość Wadium:  20 000 zł.

2.10. Termin wniesienia Wadium do dnia 25 czerwca 2018 r.

2.11. Pozostałe warunki przetargu patrz pkt. 4 ogłoszenia.

2.12. W załączeniu mapa poglądowa działki 638 w Zawadzie.

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Sieprawiu  (Gmina Siepraw), oznaczonej    w ewidencji gruntów numerem działki 296/3 o powierzchni 1,0923 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00073840/3.

3.1. Nieruchomość położona w Łyczance, gmina Siepraw, w północno-wschodniej części miejscowości, bezpośrednio przy granicy z miejscowością Siepraw, w odległości ok. 1,4 km od siedziby Urzędu Gminy, ok. 3,5 km od centrum Sieprawia oraz ok. 13 km od centrum Myślenic i 20 km od centrum Krakowa. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone i leśne, a w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

Działka posiada wieloboczny kształt, z nieregularną północno-wschodnią granicą, biegnącą wzdłuż cieku wodnego. Teren o istotnych deniwelacjach – w południowej części teren nachylony w kierunku południowym i wschodnim, w części północnej teren w większości płaski, lekko podmokły. W południowo-zachodniej części działki posadowiony parterowy budynek mieszkalny, w stanie awaryjnym, przeznaczony do rozbiórki (Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myślenicach nakazująca rozbiórkę budynku wydana w dniu 27.01.2011r.). Jest to budynek o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką cementową, od lat nieużytkowany. Pozostała część działki stanowi nieurządzony teren biologicznie czynny, w większości porośnięty zielenią trawiastą z zakrzewieniami i zadrzewieniami wzdłuż granic działki.

Działka posiada pełen dostęp do sieci infrastruktury technicznej.

Dojazd do działki zapewniony będzie z drogi powiatowej drogą o nawierzchni asfaltowej poprzez ustanowioną przez Gminę służebnością przechodu i przejazdu po działce 899/1 w Sieprawiu dla dojazdu do drogi dojazdowej gminy przebiegającej po działce 104/1 w Łyczance i w Sieprawiu po działce nr 899/4 i 900/1 (ulica Dębowa w Łyczance i w Sieprawiu).

3.2. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r., zmienionego uchwałą nr XXX/285/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 426 z dnia 12 stycznia 2018r.) nieruchomość znajduje się  w terenie oznaczonym symbolami: Ł/8MN2– tereny zabudowy jednorodzinnej realizowanej  w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych (ok. 1200 m²) oraz w terenie zieleni nieurządzonej o symbolu ZR, w terenie zalesień o symbolu ZL1, w terenie lasów o symbolu ZL, w terenach rolniczych o symbolu R, w terenach wód powierzchniowych o symbolu WS oraz w terenie osuwisk aktywnych ciągle. Cała nieruchomość znajduje się także w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

3.3. Gmina Siepraw jest właścicielem w/w nieruchomości na podstawie na podstawie umowy kupna sprzedaży z dnia 28.03.2012 r. Rep. A Nr 1547/2012 sporządzonej w Kancelarii Notarialnej przed Notariuszem Sławomirem Skibą.

3.4. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i jest objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 7 marca 2018 r. (Zarządzenie Nr 406/18 Wójta Gminy Siepraw).

3.5. W 6- tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw nr 406/18 z dnia 7 marca 2018 r., nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121, zm. poz. 51).

3.6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

3.7. Cena wywoławcza nieruchomości: 177 000  zł brutto, w tym jednorazowe wynagrodzenie za służebność po działce nr  899/1: 1107 zł brutto

3.8. Przetarg odbędzie się w dniu 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.30, w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

3.9. Wysokość Wadium: 11 000 zł.

3.10. Termin wniesienia Wadium do dnia 25 czerwca 2018 r.

3.11. Pozostałe warunki patrz pkt. 4 ogłoszenia.

3.12. W załączeniu mapa poglądowa działki 296/3 w Łyczance.

4. Warunki przetargów i informacje wspólne dla przetargów wymienionych w pkt.1-3

4.1. Wadium należy wnieść w terminie wyżej podanym, w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siepraw Nr 59 8591 0007 0240 0000 0228 0006 w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 25 czerwca 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Siepraw, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Decyduje data wpływu wadium na w/w konto.

4.2. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu, jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

4.3. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

4.4. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa  w pkt. 4.3, Wójt Gminy Siepraw może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

4.5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

4.6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub oświadczenia, że będzie nabywał nieruchomość z majątku odrębnego.

4.7. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.

4.8. Wpłacone wadium;

  • Podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  • Ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
  • Zostaje zwrócone – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali.

4.9. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

4.10. Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Decyduje data wpływu całej kwoty na konto Urzędu Gminy Siepraw w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu. Nr 97 859 10007 0240 0000 0228 0001.

4.11. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

4.12. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

4.13. Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Siepraw,    32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pokój 15, e-mail: eczernecka@siepraw.pl, bcho@siepraw.pl, tel. 12 37 21 817, w godzinach pracy Urzędu.

4.14. Treść niniejszego ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw oraz opublikowana na stronie internetowej Gminy Siepraw www.siepraw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw.

4.15. Wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie w Gazecie Wyborczej w dniu 27 kwietnia 2018 r.
 

Załączniki:

« Powrót