Imieniny:
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

 

Aktualności

2018-04-16

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Siepraw ogłasza  pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Siepraw, położonej w Sieprawiu (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 726/1 o powierzchni 0,18 ha. Przetarg jest ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 726/1 tj. do właścicieli działek ewid. nr: 1488, 1489, 725/40, 725/9, 727/12, 727/18, 727/17, 727/13, 732/37, 727/15, 727/9, 727/21, 727/20, 727/19, 726/4, 726/5 (obręb Siepraw).

1. Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

1.1. Gmina Siepraw jest właścicielem nieruchomości na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Myślenicach,  Syg. INS 465/15 z dnia 26 lipca 2017 r. prawomocnego w dniu 17.08.2017 r. Działka nie posiada założonej Księgi Wieczystej. W ewidencji gruntów ujęta w poz. G 19, obręb Siepraw jako droga wewnętrzna własność Gminy Siepraw. Parcele wchodzące w skład dz. 726/1 ujęte są ujęte są w Księdze Wieczystej Nr KR1Y/00059868/1 prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Myślenicach i LWH123.

1.2. Nieruchomość jest nieruchomością gruntową, niezabudowaną, położoną w pobliżu centrum miejscowości Siepraw, w gminie Siepraw, powiat myślenicki. Działka południowym bokiem przylega do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (ul. ks. J.Przytockiego). Sąsiedztwo działki stanowią: na północnym i południowym skraju zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast w pozostałej części tereny zieleni nieurządzonej. Kształt działki bardzo mocno wydłużony – długość około 585 m, szerokość ok. 2-2,5 m. Teren o znacznych deniwelacjach – w części południowej teren nachylony w kierunku północnym, natomiast w części centralnej i północnej mocno nachylony w kierunku południowym. Między przeciwstawnymi wzniesieniami, występuje niewielkie wypłaszczenie, gdzie przepływa mały ciek wodny i teren jest mocno podmokły. Działka niemal w całości niezagospodarowana, porośnięta zielenią nieurządzoną, jedynie niewielki południowy fragment stanowi część podjazdu do budynku mieszkalnego.

1.3. Nieruchomość  ma dostęp do drogi powiatowej (ul. ks. J.Przytockiego). Większość mediów położona jest na działkach sąsiednich przylegających do nieruchomości w części północnej i południowej. W części centralnej dostęp do mediów mocno ograniczony.

1.4. Według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolami:  teren zabudowy  jednorodzinnej (przeważająca północna i centralna cześć działki) o symbolu  „155MN2”  i  „157MN2”, teren zabudowy  jednorodzinnej intensywnej (południowa część działki) o symbolu terenu „12MN1”, teren zieleni nieurządzonej (w niewielkiej części) o symbolu  terenu „ZR”, tereny rolnicze w niewielkiej części) o symbolu  terenu „R”, tereny wód powierzchniowym o symbolu  terenu „WS”. Ponadto przez centralną cześć działki przebiega strefa techniczna od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

1.5. Nieruchomość, objęta jest wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 28 lutego 2018r. (Zarządzenie Nr 402/18 Wójta Gminy Siepraw).

1.6. Nieruchomość jest obciążona służebnością przejazdu, przechodu i przegonu przez m.in. pgr. 3343/28 pasem o szer. 3 (trzech) metrów biegnącym wzdłuż ich północnej granicy w sposób przedstawiony na mapie uzupełniającej podziału z dnia 27.04.2001 r., nr 3738/41/01 na rzecz pgr. 3343/19, 3343/20, 3343/21 dz.: 725/9 i 727/7 wpisana w KW KR1Y/00059868/1 oraz wpisana w LWH 123 – służebność gruntowa przejazdu i przegonu bydła przez parcele 3988 i 3990 na rzecz właścicieli gospodarstwa Lwh 122. Nadto właściciele nieruchomości przyległych mogą mieć prawo do zasiedzenia służebności dojazdu lub tylko służebność przechodu.

1.7.  Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

2. Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

2.1. Wybrano formę przetargu ograniczonego ponieważ kształt nieruchomości, jej wymiary i położenie uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, ale może stworzyć większe możliwości inwestycyjne dla sąsiednich działek.

2.2.  Z w/w powodów przetarg ograniczony jest do  właścicieli działek ewid. nr: 1488, 1489, 725/40, 725/9, 727/12, 727/18, 727/17, 727/13, 732/37, 727/15, 727/9, 727/21, 727/20, 727/19, 726/4, 726/5 (obręb Siepraw), które to działki przylegają do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu i lista osób zakwalifikowanych do przetargu:

3.1. Osoby  wymienione w pkt 2.2. zamierzające uczestniczyć w przetargu winny zgłosić pisemnie uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 14 maja 2018 r. do godz. 16.00.

3.2. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw przy ul. Kawęciny 30, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

3.3. W przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 726/1 (obręb Siepraw) mogą wziąć udział właściciele przyległych działek oznaczonych nr 1488, 1489, 725/40, 725/9, 727/12, 727/18, 727/17, 727/13, 732/37, 727/15, 727/9, 727/21, 727/20, 727/19, 726/4, 726/5 (obręb Siepraw), którzy wpłacą wadium.

4.  Cena wywoławcza nieruchomości: 35 000 zł brutto.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00, w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

6. Wysokość Wadium: 5 000 zł.

7. Termin wniesienia Wadium do dnia 14 maja 2018 r.

8. Pozostałe warunki przetargu i  informacje:

8.1.      Wadium, o którym mowa w pkt. 6. należy wnieść w formie pieniądza:

  • przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siepraw Nr 59 8591 0007 0240 0000 0228 0006 w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 14 maja 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Siepraw, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Decyduje data wpływu wadium na w/w konto.
  • w gotówce w kasie Urzędu Gminy Siepraw, najpóźniej do dnia 14 maja 2018 r. kasa przyjmuje wpłaty w poniedziałek w godzinach 09:00 – 16:30 oraz od wtorku do piątku  w godzinach od 8.00-15.15;

8.2. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu, jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

8.3. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8.4. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym  w zawiadomieniu, o którym mowa  w pkt.8.3., Wójt Gminy Siepraw może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8.5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

8.6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub oświadczenia, że będzie nabywał nieruchomość z majątku odrębnego.

8.7. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.

8.8. Wpłacone wadium;

  • Podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  • Ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
  • Zostaje zwrócone – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali.

8.9. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

8.10. Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Decyduje data wpływu całej kwoty na konto Urzędu Gminy Siepraw w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu Nr 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

8.11. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

8.12. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121, zm. poz. 50) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

8.13. W załączeniu mapa poglądowa działki 726/1 w Sieprawiu.

8.14. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw Nr 402/18 z dnia 28 lutego 2018 r. dotyczącym nieruchomości ujętej w niniejszym ogłoszeniu, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121, zm. poz. 50).

8.15. Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Siepraw,    32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pokój 15, e-mail: eczernecka@siepraw.pl, bcho@siepraw.pl, tel. 12 37 21 817, w godzinach pracy Urzędu.

8.16. Treść niniejszego ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw oraz opublikowana na stronie internetowej Gminy Siepraw www.siepraw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw.

8.17. Wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie w Gazecie Wyborczej w dniu 16 kwietnia 2018 r.
 

Załączniki:

« Powrót