Imieniny:
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

 

Aktualności

2018-04-09

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu informuje że poszukuje osobę na stanowisko: Pracownik socjalny (umowa na zastępstwo)

Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
c) ukończenie do 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej( Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) obywatelstwo polskie;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
   

Zakres wykonywanych czynności na stanowisku m.in.:

 1. praca socjalna, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych;
 4. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które tej pomocy potrzebują;
 5. współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
 6. realizowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w tym udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny, monitorowanie sytuacji rodzin objętych Procedurą Niebieskiej Karty;
 7. współpraca z działem Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego;
 8. praca w programie  POMOST


Wymagane dokumenty:

 • CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 zm. z 2018 r. poz. 138)”;
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • Oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie była/byłem karana/karany za przestępstwo popełnione umyślnie.”


Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieprawiu lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kawęciny 30, 32 – 447 Siepraw, do 20 kwietnia 2018 r. do godziny 15:00

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
Marzena Ignacok
 

« Powrót