Imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała

 

Aktualności

2018-03-08

Informacja o podjętych uchwałach wyborczych

Informacja o podjętych uchwałach wyborczych

W dniu 27 lutego 2018r. Radę Gminy Siepraw podjęła uchwałę Nr XXXI/294/18 w sprawie podziału Gminy Siepraw na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i  numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz uchwałę Nr XXXI/295/18 w sprawie podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Konieczność podjęcie tych uchwał wynikała z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130), która weszła w życie w dniu 31 stycznia 2018r. 

Ustawa ta w art. 12 nakłada na Radę Gminy obowiązek podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie  60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. do 1 kwietnia 2018r. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.

Natomiast art. 13 w. wym. ustawy stanowi, że w terminie do 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze Rada Gminy dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustala ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Rada dokonuje powyższych podziałów niezależnie od tego czy konieczne są zmiany czy powtarza  dotychczasowe podziały.

Zgodnie z § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2017r. poz.15; zm. poz. 1089, z 2018r. poz. 4, poz. 130, poz. 138) na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krakowie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
 

Załączniki:

« Powrót