Imieniny:
Joanny, Zdenka, Zuzanny

 

Aktualności

2018-02-05

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SIEPRAW

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SIEPRAW

Wójt Gminy Siepraw ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy  Siepraw w Referacie Inwestycji i Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych

I.  Wymagania wobec kandydata:
a) Formalne (niezbędne):
1) spełniać kryteria określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 zm. z 2017r. poz. 60 i 1930) w tym między innymi:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie może być osobą skazaną za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

2) posiadać staż pracy, co najmniej 6 miesięcy w urzędzie (urzędach) samorządu terytorialnego na stanowiskach urzędniczych lub pomocy administracyjnej, sekretarki, pracownika archiwum. Może to być zatrudnienie w ramach umowy z Urzędem Pracy dla odbycia stażu;
3) posiadać wykształcenie wyższe;
4) złożyć wymagane dokumenty określone w punkcie IV.

b) dodatkowe:

1) posiadanie zatrudnienia dłuższego niż wymienione w ust. 1 pkt 2;
2) znajomość przepisów ustaw wymienionych w punkcie II.2;
3) biegła obsługa komputera;
4)      wysoka kultura osobista.

II. Opis stanowiska i informacje dodatkowe związane z pracą:   


1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Realizacja projektów:

1) „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe” w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)

2) „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na wysokosprawne piece na paliwa stałe” w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)
według obowiązujących przepisów prawa, umów, wytycznych, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Regulaminu udzielania dotacji i innych obowiązujących dokumentów programowych.

 1. Realizacja zadań według harmonogramów realizacji projektów, wymienionych w ust. 1.
 2. Przygotowywanie wniosków o płatność, harmonogramów, aneksów do umów i innych niezbędnych dokumentów do realizacji projektów, wymienionych w ust. 1.
 3. Rozliczanie projektów wymienionych w ust. 1 w zakresie osiąganych efektów, produktów, rezultatów, szczególnie w zakresie osiąganego efektu ekologicznego.
 4. Obsługa Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014.
 5. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, firmą consultingową, przygotowującą wnioski aplikacyjne, Kierownikiem Referatu Inwestycji i Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych, stanowiskiem finansowo - księgowym i pozostałymi stanowiskami i pracownikami urzędu w zakresie realizacji projektów wymienionych w ust. 1.
 6. Wpisywanie wymienionych kotłów do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce.
 7. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz realizacja projektów z innych niż wymienione w ust. 1 funduszy zewnętrznych.
   

2. Znajomość następujących przepisów związana z realizacją zadań wynikających z zakresu czynności:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 zm. poz. 2232 i z 2018r. poz. 130);
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 zm. poz. 2018);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020;
 • Uchwała Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 października 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


3. Dodatkowe informacje o pracy:

 1. Stosunek pracy oparty będzie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
 2. Z osobą, która nie pracowała dotychczas na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na okres 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Dla tej osoby będzie zorganizowana służba przygotowawcza zakończona egzaminem. Warunkiem dalszego zatrudnienia takiej osoby jest zdanie egzaminu.
 3. Zakres zadań pracownika może ulegać zmianie w związku z zmianą zakresu czynności stanowiska pracy oraz w przypadku zmiany liczby spraw załatwianych przez pracownika.
 4. Definicję osoby podejmującej pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym określa art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.
 5. Wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 zm. z 2017r. poz. 60 i 1930) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 zm. poz. 1621) i regulaminem wynagradzania ustalonym zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw Nr 369/17 z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Siepraw zatrudnionych na podstawie umowy o pracę– na stanowisku: młodszy referent, referent (w zależności od kwalifikacji).  
 6. Praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia.
 7. Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
 8. Kontakt z obywatelami, klientami Urzędu.
 9. Czas pracy zgodnie z ww. ustawą i obowiązującym w Urzędzie regulaminem pracy.
 10. Rozpoczęcie pracy nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia naboru.


III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna, jednakże w miejscu pracy brak jest windy.

IV.      Dokumenty wymagane od kandydata:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys;
 3. oryginał kwestionariusza osobowego, którego wzór zawiera załącznik do ogłoszenia;
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych;
 7. dokument potwierdzający wykształcenie;
 8. kserokopie świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu), zaświadczeń o ukończeniu stażu;
 9. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach – nieobowiązkowo;
 10. posiadane referencje – nieobowiązkowo;
 11. w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,


Dokumenty złożone przez kandydata winny powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.”

Uwaga!
Dokumenty wymienione w punktach 1 do 6 muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

V.      Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Siepraw, na dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu, w zamkniętych kopertach lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Siepraw, 32 - 447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Siepraw w Referacie Inwestycji i Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych”
 • Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16 lutego 2018 roku i liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu.


VI. Innych dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Nowak – tel. 12 37 21 811, e-mail: gmina@siepraw.pl

Uwaga:
Ogłoszenie o konkursie oraz informacja o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Siepraw, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw.

Na selekcję końcową będzie się składał pisemny test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna lub tylko rozmowa kwalifikacyjna. Decyzję o formie selekcji podejmie Komisja rekrutacyjna. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i/lub test zostanie przekazane telefonicznie. Regulamin naboru jest umieszczony na stronie internetowej obok niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wójt Gminy Siepraw
/-/ Tadeusz Pitala

Siepraw, dnia 5 lutego 2018 roku

Załączniki:

« Powrót