Imieniny:
Joanny, Zdenka, Zuzanny

 

Aktualności

2017-12-05

XXIX Sesja Rady Gminy Siepraw

XXIX Sesja Rady Gminy Siepraw

W dniu 29 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej przy hali sportowej w Sieprawiu pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

 • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
 • podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 • przyjęcia do wiadomości informacji Wójta Gminy Siepraw o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siepraw;
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty;
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego;
 • wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii Odnawialnej „Turystyczna Podkowa” i współfinansowania jego działalności;
 • zawarcia umowy najmu części zabudowanej nieruchomości na czas nieoznaczony z dotychczasowymi najemcami oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
 • zgody na oddanie w najem części nieruchomości gminnej dotychczasowemu najemcy na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej pod budowę chodnika przy drodze powiatowej na terenie Gminy Siepraw (ulica Górska);
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej pod budowę chodnika przy drodze powiatowej na terenie Gminy Siepraw (ulica Lipowa);
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego polegającego na wykonaniu przebudowy chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej K1951 Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w miejscowości Łyczanka (ulica Górska);
 • wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego polegającego na wykonaniu przebudowy chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej K1951 Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w miejscowości Siepraw (ulica Górska).
   

Załączniki:

« Powrót