Imieniny:
Joanny, Zdenka, Zuzanny

 

Aktualności

2017-11-30

Śmieci więcej – ceny w górę

Śmieci więcej – ceny w górę

3 listopada br. w Urzędzie Gminy otwarto komisyjnie przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Siepraw na rok 2018. Na zamówienie zabezpieczono w budżecie Gminy 564 648 zł, szacownych na podstawie cen z roku 2017. Oferowane ceny były jednak znacznie wyższe niż zaplanowana kwota bo wynosiły odpowiednio 1 229 900 zł, 1 119 000 zł oraz najtańsza 935 064 zł. Wójt postanowił unieważnić postępowanie. Jednak w kolejnym przetargu oferowane ceny nie były zasadniczo niższe, gdyż wynosiły: 1 149 600 zł, 1 119 000 zł oraz 925 344 zł.

Z czego wynika taka podwyżka cen przetargowych za wywóz i utylizację odpadów?
Przede wszystkim nastąpił gwałtowny wzrost ilości odbieranych śmieci od mieszkańców. Jeszcze w 2015 roku z terenu Gminy Siepraw odbierano 1122 ton odpadów, podczas gdy w obecnym roku będzie to już ok. 1600 ton. Spośród rodzajów śmieci, które odnotowały największy wzrost to odpady wielkogabarytowe – w 2015 roku oddawaliśmy ich jako Gmina 13 ton, w 2016 roku było to już 93 tony, natomiast w obecnym 2017 roku aż 224 tony! Firmy wywożące i utylizujące nieczystości zakładają w 2018 roku kolejny wzrost ogólnej ilości odpadów do ponad 1800 ton co rodzi określone koszty – ich segregacji, przerobu, utylizacji, czy też składowania. Ta ilość śmieci pokrywa się z założoną ilością w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, która przypisuje wartość 200 kg/os/rok dla terenów wiejskich. Wzrost ilości śmieci to zapewne efekt rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców – mniej odpadów spalamy, ale także to  wynik wzrastającej zamożności społeczeństwa (np. programu 500+). W bogatszych społeczeństwach zachodniej Europy ilość odpadów przypadająca na mieszkańca to średnio 500 kg/os/rok, natomiast w np. w Dani to nawet ponad 700 kg/os/rok.

Kolejnym powodem cen przetargowych to wzrost opłaty „marszałkowskiej” za składowanie tony odpadów. W Dzienniku Ustaw z 5 kwietnia 2017 r. poz. 723 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.03.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Spowoduje ono od początku 2018 r. m.in. istotny wzrost opłat za składowanie odpadów. Dotychczasowa opłata 24, 15 zł za tonę składowanych odpadów w 2018 wzrośnie do 140 zł/tonę, a w kolejnym roku do 170 zł/tonę, żeby ostatecznie w 2020 r osiągnąć 270 zł/tonę!

Niebagatelne znaczenie na koszty ponoszone przez firmy wywozowe ma wzrost wynagrodzeń pracowników. Niewielkie bezrobocie oraz rosnąca płaca minimalna powoduje, że rynek pracy staje się „rynkiem pracownika”. Zarobki kierowcy śmieciarki oscylują już w granicach 3500-5000 zł netto, a dochodzi jeszcze konieczność ponoszenia kosztów zatrudnienia (posiłki regeneracyjne, woda, odzież robocza, urlopy).

Zmienia się także sytuacja dotycząca rynku odpadów segregowanych. Jeszcze kilka lat temu firmy odbierające te odpady zarabiały na nich, sprzedając je firmom recyklingowym.  Obecnie sytuacja się odwróciła o tyle, że firmy przetwarzające powtórnie odpady przyjmują je, ale już za odpowiednia opłatą. Spowodowane jest to napływem tanich tworzyw sztucznych z Chin, a także koniecznością osiągania odpowiednich poziomów recyklingu. W 2017 roku 20% odpadów musi być ponownie wykorzystywanych, w 2018  już 30%, a w 2020 musi osiągnąć 50% poziom recyklingu, co jest mało realne, zważywszy na doświadczenia innych państw UE.

Wzrost ceny wynikającej z przetargu oznacza konieczność zmiany stawek opłat, które ponoszą mieszkańcy. Związana jest ona z wymogiem samobilansowania się systemu – opłaty od mieszkańców muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu. W obecnie obowiązującym stanie prawnym z art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, iż rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
1. liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2. ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się:
a) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości,  przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

b) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
c) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4. przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w            szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Z powyższej regulacji wynika, iż ustawodawca upoważniając radę gminy do określenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nie pozostawił jej pełnej swobody w tym zakresie, lecz zobowiązał do dokonania kalkulacji obejmującej ww. elementy, na podstawie której wyliczone mają zostać stawki opłat „za śmieci”.

Przed podobnym problemem podniesienia stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów stają praktycznie wszystkie gminy, które organizują przetargi w tym roku.

Radni Gminy Siepraw na posiedzeniu w dniu 29 listopada br. zastanawiali się w jaki sposób urealnić stawki dla mieszkańców, żeby system się bilansował, a jednocześnie obciążenie dla gospodarstw domowych było proporcjonalnie coraz mniejsze wraz ze wzrostem liczby mieszkańców w domu.

Padły  propozycje ze strony niektórych radnych, żeby utworzyć własne przedsiębiorstwo, które odbierałoby odpady od mieszkańców. Jednak pobieżna analiza obowiązujących przepisów i cen wskazuje, że w pierwszym roku działalności koszty funkcjonowania gminnej spółki to minimalnie ok. 2 394 300 zł , a maksymalnie nawet 4 404 300 zł. Tak więc w takim wypadku obciążenie dla mieszkańców opłatą za gospodarowanie odpadami byłoby nawet czterokrotnie wyższe niż obecnie! Zastanawiano się także nad powołaniem, czy przystąpieniem do spółki wraz z innymi gminami, jednak to wariant na przyszłość, pod warunkiem wyrażenia chęci połączenia sił przez inne samorządy, a ponadto powołanie do życia nowego podmiotu komunalnego musiałoby być opłacalne ekonomicznie.

Wójt Gminy deklarował, że jeżeli prawo dopuszczałoby taką możliwość Gmina dopłaciłaby do tych stawek, żeby wzrost nie był tak duży, podobnie jak to jest w przypadku dopłat do odbieranych ścieków. Jednak aktualnie ustawodawca nie dopuścił takiej możliwości.

Ostatecznie po dyskusji Rada Gminy Siepraw urealniła stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszone przez mieszkańców. Aby system się bilansował konieczne było podniesienie stawek w taki sposób, aby każda z osób w gospodarstwie domowym zapłaciła ok. 3-3,6 zł/miesiąc więcej niż miało to miejsce do tej pory. Z tego też względu zmieniono „liczebność” gospodarstw domowych, w stosunku do poprzednio obowiązującej uchwały. Obecnie opłata różnicuje się co jedną osobę w gospodarstwie domowym.

STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE OD 2018 ROKU
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:

 1. 12,00 zł od gospodarstw domowych jednoosobowych;
 2. 23,00 zł od gospodarstw domowych dwuosobowych;
 3. 32,00 zł od gospodarstw domowych trzyosobowych;
 4. 37,00 zł od gospodarstw domowych czteroosobowych;
 5. 41,00 zł od gospodarstw domowych pięcioosobowych;
 6. 53,00 zł od gospodarstw domowych sześcioosobowych;
 7. 57,00 zł od gospodarstw domowych siedmioosobowych;
 8. 60,00 zł od gospodarstw domowych ośmioosobowych;
 9. 64,00 zł od gospodarstw domowych dziewięcioosobowych;
 10. 67,00 zł od gospodarstw domowych dziesięcioosobowych;
 11. 71,00 zł od gospodarstw domowych jedenastoosobowych;
 12. 74,00 zł od gospodarstw domowych dwunastoosobowych;
 13. 78,00 zł od gospodarstw domowych liczących trzynaście lub więcej osób.


Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny:

 1. 21,00 zł od gospodarstw domowych jednoosobowych;
 2. 39,00 zł od gospodarstw domowych dwuosobowych;
 3. 54,00 zł od gospodarstw domowych trzyosobowych;
 4. 63,00 zł od gospodarstw domowych czteroosobowych;
 5. 69,00 zł od gospodarstw domowych pięcioosobowych;
 6. 90,00 zł od gospodarstw domowych sześcioosobowych;
 7. 96,00 zł od gospodarstw domowych siedmioosobowych;
 8. 102,00 zł od gospodarstw domowych ośmioosobowych;
 9. 108,00 zł od gospodarstw domowych dziewięcioosobowych;
 10. 114,00 zł od gospodarstw domowych dziesięcioosobowych;
 11. 120,00 zł od gospodarstw domowych jedenastoosobowych;
 12. 126,00 zł od gospodarstw domowych dwunastoosobowych;
 13. 132,00 zł od gospodarstw domowych liczących trzynaście lub więcej osób. 

 

     


 

« Powrót