Imieniny:
Kamila, Karoliny, Roberta

 

Aktualności

2017-11-07

Nabór na zastępstwo na stanowisko Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nabór na zastępstwo na stanowisko Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z siedzibą w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 38; 32-447 Siepraw ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

A)  WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum roczne doświadczenie zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami w pracy na podobnym stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków.
 3. Umiejętność posługiwania się aktami prawnymi oraz bardzo dobra znajomość przepisów prawnych i regulacji związanych z problematyką Unii Europejskiej i PROW 2014-2020 oraz  innych programów, a w szczególności znajomość:

a) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
b) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
c) Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r., poz. 378)
d) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
e) Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013r., poz. 173 t.j.)
f) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005,
 

 1. Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z UE.
 2.   Dobra znajomość języka Unii Europejskiej.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

B) ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Koordynowanie prac związanych z wdrażaniem Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, podejścia LEADER oraz LSR.
 2. Wykonywanie prac związanych z opracowaniem i przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
 3. Prowadzenie prac związanych w właściwym wdrożeniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną (LSR) dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa na lata 2014-2020 oraz podejmowanie wszelkich zadań monitorujących jej wdrażanie.
 4. Opracowywanie planów aktualizacji LSR zgodnie z wytycznymi organów zarządzających wymogami prawa.
 5. Nadzór dla prawidłowym wdrażaniem planu komunikacyjnego, prowadzenie jego monitoringu
 6. Rzetelne, terminowe i efektywne wykonywanie powierzonych zadań oraz terminowe sporządzanie dokumentacji.
 7. Prowadzenie doradztwa dla potencjalnych wnioskodawców z zakresu działań wdrażanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Doradztwo merytoryczne w zakresie możliwości aplikowania o środki finansowe, rozliczania projektów czy pomoc w technicznym uzupełnianiu formularza wniosków.
 8. Przygotowanie w oparciu o obowiązujące wzory treści umów o dofinansowanie projektów wybranych przez organ decyzyjny w  wyniku przeprowadzonego naboru w ramach wdrażania PROW 2014-2020, oraz sporządzanie aneksów do zawartych przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa umów o dofinansowanie.
 9. Prowadzenie działań w zakresie animacji i współpracy.
 10. Bieżące śledzenie przepisów prawnych z zakresu prowadzonych i nadzorowanych przez siebie zadań.
 11. Przygotowywanie pokazów multimedialnych na zlecenie przełożonych.
 12. Pomoc przy planowaniu wydawnictw, publikacji oraz przygotowywaniu dokumentacji w postaci kart wydawniczych, umów, opracowań autorskich i redakcyjnych, opinii oraz dystrybuowania materiałów promocyjnych.
 13. Współpraca przy przygotowywaniu i wdrażaniu projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach prowadzonych lub nadzorowanych przez siebie zadań.
 14. Odpowiada za stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach organizowanych przez podmioty zewnętrzne jak i samo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.
 15. Przestrzeganie kultury organizacyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, w tym odpowiednie reprezentowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa i dbałość o właściwą prezencję i odpowiedni strój na stanowisku pracy.
 16. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

 

C) PREFEROWANE DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:

 1. język francuski lub niemiecki,
 2. umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. dobra organizacja pracy, otwartość na nowości, łatwość komunikacji telefonicznej i mailowej, samodzielność w wyznaczaniu zadań,
 5. obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,
 6. fachowość i profesjonalizm w działaniach.


D) WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. umowa o pracę
 2. wymiar czasu pracy- pełny etat
 3. proponowany termin zatrudniana - 01.12.2017


E) WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. (dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm)”,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz poświadczenie stażu pracy (oryginały do wglądu),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.


F) FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 w terminie do 22.11.2017r. tj. środa do godz. 15:00 (decyduje termin wpłynięcia zgłoszenia na adres biura Stowarzyszenia).
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.

   

Załączniki:

« Powrót