Imieniny:
Kamila, Karoliny, Roberta

 

Aktualności

2017-10-27

Wymiana pieców – podpisywanie umów z mieszkańcami

Wymiana pieców – podpisywanie umów z mieszkańcami

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów wymiany starych pieców węglowych na terenie Gminy Siepraw na nowoczesne piece gazowe, na biomasę oraz na “ekogroszek”, realizowane w ramach poddziałań nr 4.4.2. oraz 4.4.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 
Rozpoczęcie realizacji projektu (fizyczna wymiana pieców u mieszkańców, którzy zgłosili się do programu) będzie mogła nastąpić po podpisaniu umów pomiędzy Gminą Siepraw a Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, które są obecnie w fazie przygotowania. Dodatkowo Urząd Gminy Siepraw musi otrzymać od wykonawcy oceny energetyczne budynków, w których mają być wymieniane piece.

Urząd Gminy Siepraw po spełnieniu ww. wymogów formalnych rozpoczęcia realizacji projektu poinformuje uczestników projektu o możliwości podpisania umowy Gmina – Mieszkaniec. Przewiduje się, że podpisanie tych umów będzie możliwe na przełomie 2017 i 2018 r.
Mieszkaniec może wcześniej (przed podpisaniem umowy z Gminą) na własne ryzyko wymienić piec i przeprowadzić modernizację instalacji, jednak odpowiednią refundację kosztów otrzyma dopiero po podpisaniu umowy z Gminą. Wszelkie prace i parametry montowanych urządzeń muszą być zgodne z przeprowadzoną oceną energetyczną oraz wymogami uchwalonego “Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2017/6451/akt.pdf

 

Siepraw, dnia 20 marca 2018 roku

Sprostowanie informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego potwierdził stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie braku możliwości dofinansowania wymiany kotłów przed podpisaniem umowy z mieszkańcami.

W związku z zamieszczonym stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (link: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/stanowisko-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-krakowie-w-sprawie-braku-mozliwosci-dofinansowana-wymiany-kotlow-przed-podpisaniem-umowy-z-mieszkancami) w sprawie braku możliwości dofinansowania wymiany kotłów przed podpisaniem umowy z mieszkańcami, informujemy, że Gmina Siepraw, zgodnie z art.126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) nie ma prawnej możliwości refundacji wydatków poniesionych przez mieszkańców przed podpisaniem umowy z mieszkańcem. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w piśmie z dnia 16 marca 2018 r. skierowanym w odpowiedzi na zapytanie Gminy Siepraw w tej sprawie.
Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej „rozliczenie dotacji celowej może obejmować wydatki dokonane przez beneficjenta (mieszkańca) wprawdzie przed przekazaniem środków finansowych przez podmiot udzielający dotacji (Gmina), ale już po zawarciu umowy w przedmiocie udzielenia dotacji, zgodnie z przeznaczeniem określonym przez zawartą umowę”.
W związku z powyższym informujemy, że w przypadku poniesienia przez mieszkańców wydatków przed podpisaniem umowy z mieszkańcem, Gmina nie podpisze umowy na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 

 

« Powrót