Imieniny:
Joanny, Zdenka, Zuzanny

 

Aktualności

2017-10-03

Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw

Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw w zakresie określonym uchwałą Nr XVI/149/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu, zmienionej uchwałą Nr XXIII/198/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11.10.2017r. do 02.11.2017r.  w Urzędzie Gminy Siepraw w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 19.10.2017r. w Urzędzie Gminy Siepraw, początek o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2017r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Gminy Siepraw (32 - 447  Siepraw; ul.  Kawęciny  30) w godzinach urzędowania.
  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Siepraw (32 - 447  Siepraw; ul.  Kawęciny  30)
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala


 

Załączniki:

« Powrót