Imieniny:
Elżbiety, Marka, Pauli

 

Aktualności

2017-05-19

Komunikat o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały

Komunikat o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały

Wójt Gminy Siepraw informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Rady Gminy Siepraw: Programu współpracy Gminy Siepraw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 .


Zgodnie z art. 5a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm. poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 573) uchwała zawierać będzie w szczególności uregulowania dotyczące:

  1. Celu głównego i celów szczegółowych programu,
  2. Zasad i form współpracy,
  3. Zakresu przedmiotowego współpracy,
  4. Okresu realizacji programu,
  5. Sposobu realizacji programu,
  6. Wysokości środków planowanych na realizację programu,
  7. Sposobu oceny realizacji programu,
  8. Informacji o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
  9. Trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.


Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2017. Treść programu znajduje się w załączniku.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać w terminie do dnia 2 czerwca 2017 roku uwagi i propozycje za pomocą załączonego do niniejszego komunikatu formularza w Urzędzie Gminy Siepraw adres Siepraw ul. Kawęciny Nr 30 na dzienniku podawczym pok. 11, lub przesłać drogą pocztową na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Siepraw) lub  pocztą elektroniczną na adres: gmina@siepraw.pl

Siepraw dnia 19 maj 2017 r.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala
 

Załączniki:

« Powrót